Login:
Hasło:

Praca wg. województw


Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca za granicą


Wybierz państwo z poniższej listy lub kliknij "wyszukiwanie zaawansowane" w celu wyświetlenia pełnej listy ofert zagranicznych

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywać spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

RegulaminI. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie, chyba że Strony postanowią inaczej:

1. Usługodawca - serwis internetowy świadczący usługi.

2. Usługobiorca lub Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu i z oferowanych w nim usług.

3. Ogłoszenia - ogłoszenia publikowane przez ogłoszeniodawcę na stronie serwisu.
4. CV - Curriculum Vitae użytkownika, udostępnione przez użytkownika z wykorzystaniem formularza opublikowanego na stronie serwisu.
5. Serwis internetowy - serwis publikowany pod adresem oferty.pracosfera.com
6. Formularz rejestracyjny - formularz, którego prawidłowe wypełnienie jest warunkiem założenia konta użytkownika.
7. Rejestracja - założenie konta Usługobiorcy lub Użytkownika, poprzez wypełnienie formularza opublikowanego na stronie serwisu. Założenie konta użytkownika nie podlega żadnym opłatom.

III USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ

Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy obejmuje:

1. Publikację ogłoszeń zawierających oferty pracy. Publikacja następuje po wypełnieniu formularza przez zarejestrowanego użytkownika.

2. Udostępnianie Usługobiorcy bazy CV.
Portal nie świadczy usług pośrednictwa pracy. Portal ogranicza swoją działalność do publikacji ogłoszeń Usługobiorców oraz udostępniania CV Usługobiorcom.

IV ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ USŁUGOBIORCÓW

Usługobiorca rejestrując się w serwisie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że:

1. Zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

2. Dane podane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i aktualne, jednocześnie zobowiązuje się do aktualizacji danych rejestracyjnych w przypadku ich zmiany.
3. Jest uprawniony do reprezentowania osób prawnych lub jednostek organizacyjnych w imieniu, których zamieszcza ogłoszenie w zakresie dotyczącym usług oferowanych przez serwis.

Usługobiorca jest uprawniony do:

1. Założenia konta użytkownika.
2. Samodzielnego dodawania ogłoszeń poprzez wypełnienie formularza.
3. Samodzielnego usuwaniem lub modyfikacji ogłoszeń na koncie użytkownika.
Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
4. Usunięcia konta użytkownika.

Usługobiorca nie może:

1. Umieszczać w portalu dwóch lub więcej ogłoszeń zawierających taką samą treść.
2. Umieszczać ogłoszeń zawierających treści niezgodne z prawem, naruszające prawa osób trzecich. Zawierających przekazy reklamowe publikowane bez zgody administratora. Zawierających treści naruszające dobre obyczaje, a w szczególności:
• Zawierających groźby, obelgi, inwektywy, stwierdzenia/wyrazy ogólnie przyjęte za obraźliwe.
• Zawierających treści pornograficzne.
• Zawierających informacje lub materiały mogące spowodować uszkodzenie systemu.
3. Umieszczać ogłoszeń pochodzących od osób trzecich bez ich zgody.
4. Umieszczać ogłoszeń wymagających od poszukujących pracy opłaty za udostępnienie ofert pracy lub podjęcie pracy.
5. Działać na szkodę innych użytkowników serwisu.
6. Zamieszczać ofert handlowych bez zgody Usługodawcy.
7. Udostępniać hasła do konta osobom trzecim. Jednocześnie usługobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane ujawnieniem hasła osobom nieuprawnionym.
8. Dokonywać modyfikacji mogących powodować utrudnienia w funkcjonowania serwisu.

Użytkownik jest uprawniony do:

1. Dodania CV do bazy CV poprzez wypełnienie formularza oraz wyrażenie zgody na udostępnienie CV pracodawcom.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

1. Weryfikacji danych usługobiorcy podanych w formularzu rejestracyjnym.
2. Weryfikacji danych zamieszczanych w ogłoszeniach przez Usługobiorcę.
3. Usunięcia ogłoszenia naruszającego zasady regulaminu.
4. Usunięcia konta użytkownika naruszającego zasady regulaminu.
5. Usunięcia kolejnego konta użytkownika założonego po naruszeniu regulaminu.
6. Usunięcia CV naruszającego zasady regulaminu.
7. Okresowego lub stałego zawieszenia usługi udostępniania CV.
8. Usunięcia ogłoszenia umieszczonego w nieprawidłowej kategorii.
9. Okresowych przerw w funkcjonowaniu portalu wynikających z prac technicznych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Prawidłowość oraz rzetelność treści podanych w ogłoszeniach przez Usługobiorców.
2. Prawidłowość oraz rzetelność treści podanych w CV przez Użytkowników.
3. Negocjacje między Użytkownikami a Usługobiorcami, oraz za wszelkie ustalenie podjęte w procesie negocjacji.
4. Utratę danych znajdujących się w systemach komputerowych Usługodawcy spowodowanych zdarzeniami losowymi, awarią sprzętu, sieci internetowej oraz działalnością osób trzecich.
5. Zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej.

V OPŁATY

Usługi dla Usługobiorców mogą być świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie.
Od 1 kwietnia 2014 za dodawanie ofert pracy portal nie pobiera opłat.

Portal nie pobiera opłat od osób poszukujących pracy za umieszczenie CV, ani żadne inne usługi z tym związane.

VI WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Połączenie z siecią internetową.
2. Przeglądarka internetowa.
3. Inne oprogramowanie wymagane przez usługi.

VII POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe niezbędne do prawidłowego świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie. Usługobiorca ma prawo do sprawdzania oraz modyfikacji podanych danych.

Usługodawca przetwarza dane:

Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

• nazwisko i imiona,
• numer ewidencyjny PESEL, NIP, REGON,
• adres Użytkownika, Usługobiorcy
• adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres Użytkownika, Usługobiorcy,
• adres poczty elektronicznej Użytkownika, Usługobiorcy
• numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
• numer rachunku bankowego,

Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które nie są niezbędne do świadczenia Usług wyłącznie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub Użytkownika. Usługobiorca lub Użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych i prawo do aktualizacji.
Dane Usługobiorcy, Użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę, Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2014.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.